Έρευνα

Βιβλία:

●      Μαρχαβίλας Π.Κ., Μπουρδάρας Σπ., “Στοιχεία Δικαίου, Τεχνικής Νομοθεσίας & Δημοσίων Συμβάσεων” (Εστιάζει στα εξής: Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου, Συνταγματικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών), ISBN 978-960-418-757-7, σελίδες 434, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2018.

●      Μαρχαβίλας Π.Κ., “Διαχείριση Ασφάλειας & Υγιεινής της Εργασίας - Τεχνικές & Μέθοδοι Εκτίμησης της Διακινδύνευσης/Επικινδυνότητας στην Ασφάλεια Εργασίας”, Β’ Έκδοση, (Εστιάζει σε:Εντοπισμό Πηγών Κινδύνου, Μέτρα Πρόληψης & Ασφάλειας, Σήμανση, Μ.Α.Π., Χημικοί Παράγοντες, Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία, Θόρυβος, Φωτισμός, Δονήσεις, Μικροκλίμα, Διαχείριση του Επαγγελματικού Κινδύνου, Εφαρμοσμένη Ανάλυση Επικινδυνότητας σε Βιομηχανία Αλουμινίου, Τεχνικές & Μέθοδοι Υπολογισμού
& Εκτίμησης της Διακινδύνευσης-Επικινδυνότητας), ISBN 978-960-418-633-4, Σελ. 388, Εκδόσεις Τζιόλα & Υιοί Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2017.

●      Μαρχαβίλας Π.Κ., “Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας-Διαχείριση του Επαγγελματικού Κινδύνου”, ISBN 978-960-418-171-1, Σελ. 300, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2009.

●      Μαρχαβίλας Π.Κ., “Στοιχεία Δικαίου και Τεχνική Νομοθεσία”, ISBN 978-960-418-227-5, σελίδες 380, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2010.

Δημοσιεύσεις Π. Μαρχαβίλα

ΙΙ. Δημοσιευμένες εργασίες  σε Επιστημονικά Περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με κριτές (Refereed Journals)

II.1.     Anagnostopoulos G.C., Balogh A., Marhavilas P.K., Rigas A., Sarris E.T., and Trochoutsos P.C., “Quasiperiodic behavior of ion events and wave activity upstream from Jupiter’s bow shock: Ulysses’ observations”, Geophys. Res. Lett. Vol. 25, No 9, p. 1533 (98GL00988), 1998.

II.2.     Anagnostopoulos G.C., Marhavilas P.K., Sarris E.T., Krimigis S.M., Karanikola I. and Balogh A., “Energetic Ion Populations and Periodicities near JUPITER”, Journal of Geophysical  Research, VOL. 103, No. E9, pages 20,055-20,073 (98JE01218), August 30, 1998.

II.3.     Kasotakis G., E.T. Sarris, P.Marhavilas, N. Sidiropoulos, P. Trochoutsos, and I.A. Daglis, “Variations in the Ratio of Particle to Magnetic Field Energy Density, as Observed by Ulysses/HI-SCALE”, Physics and Chemistry of the Earth, Vol. 24, No. 1-3, pp 79-81, 1999.

II.4.    Μαρχαβίλας Κ. Παναγιώτης, “Οι συντελεστές δυσχέρειας μητρών στη διέλαση αλουμινίου”, Δελτίο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τεύχος 322, Οκτώβριος 1999.

II.5.    Μαρχαβίλας Κ. Παναγιώτης, “Ανάπτυξη και ανάλυση μοντέλου μετάδοσης θερμότητας για τη διέλαση αλουμινίου και εφαρμογή του στον έλεγχο των μηχανικών χαρακτηριστικών των παραγομένων προφίλ αλουμινίου”, Δελτίο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων  Μηχανολόγων & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τεύχος 333, Οκτώβριος 2000.

II.6.    Μαρχαβίλας Κ. Παναγιώτης, “Ανάπτυξη και ανάλυση μοντέλου μετάδοσης θερμότητας (απόψυξης) κατά την έξοδο του προφίλ αλουμινίου από την πρέσα διέλασης”, Tεχνικά Χρονικά, Επιστ. Εκδοση ΤΕΕ, Σειρά V (Θέματα Χημικού Μηχανικού και Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργού, Τεύχος 1-2, 2000.

II.7.    Marhavilas P.K., Anagnostopoulos G.C. and Sarris E.T., “Periodic signals in Ulysses’ energetic particle events upstream and downstream from the Jovian bow shock” (PSS 1297), Planetary Space Science, MOP99 Special issue, Vol 49/10-11, pp 1031-1047, 2001. (http://www.elsevier.nl/oasis/)

II.8.     Anagnostopoulos G.C., Karanikola I., and P.K. Marhavilas, “Large scale energetic particle layers in the high latitude Jovian Magnetosphere” (PSS 1298), Planetary Space Science, MOP99 Special issue, Vol 49/10-11, pp 1049-1065, 2001. (http://www.elsevier.nl/oasis/)

II.9. Marhavilas P.K., E.T. Sarris and Anagnostopoulos G.C., “Observations of shock acceleration signatures by Ulysses: the 04:08:16, Day147, 1991 UT shock”, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, paper code, Vol 64, Issue 5-6, pp. 527-533 (code: ATP 1500), 2002. (http://www.elsevier.nl/oasis/)

II.10. Anagnostopoulos, G.C., A. Aggelis, I. Karanikola, and P. Marhavilas, “Energetic ion (>50KeV) and electron (>40KeV) bursts observed by Ulysses near Jupiter”, manuscript number D3.1-0017, Advances in Space Research, Vol. 28, pp. 903-908, 2001.

II.11. Marhavilas, P.K., G.C. Anagnostopoulos and E.T. Sarris, “On a systematic spectral variation of energetic ions in the Jovian magnetosphere: HI-SCALE/ ULYSSES observations”, Planetary and Space Science, Vol 52/506, pp 561-572, 2004.

II.12. Marhavilas, P.K., G.C. Anagnostopoulos and E.T. Sarris, “Distinct shock acceleration processes - Evaluation of the magnetic trap dimensions formed upstream of an interplanetary shock using measurements of Ulysses s/c”, Advances in Space Research, Vol. 32, issue 4, pp. 525-530, 2003.

II.13. Μαρχαβίλας Κ. Παν., Δημ. Ε. Κουλουριώτης, “Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στα Εργοτάξια με Χρήση Τεχνικής Ποσοτικής Αποτίμησης και Στατιστικών Στοιχείων Ατυχημάτων”, Tεχνικά Χρονικά, Επιστ. Εκδοση ΤΕΕ, J.TCG, ISSN 1106-4935, Σειρά Ι, Τεύχη 1-2, σελ. 47-60, 2007.

Marhavilas P.K.  and D. Koulouriotis, “Risk Estimation in the Constructions’ Worksites by using a Quantitative Assessment Technique and Statistical Information of Accidents,” Scientific Journal of Technical Chamber of Greece, vol. 1, no. 1-2, pp. 47–60, 2007. http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PUBLICATIONS/SCIENTIFIC_PUBLICATIONS/SEIRA_I/ETOS_2007

II.14.   Marhavilas P.K., D.E. Koulouriotis, “A risk estimation methodological framework using quantitative assessment techniques and real accidents’ data: application in an aluminum extrusion industry”,  doi:10.1016/j.jlp.2008.04.009,  Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Elsevier, vol. 21, issue 6, p.p. 596-603, 2008.

II.15.   Marhavilas P.K., “The space as a natural laboratory of Electrotechnics”, Journal of Engineering Science and Technology Research (JESTR), Vol. 1, No. 1, p.p 9-18, ISSN 1791-2377, 2008. (www.jestr.org)

II.16.   Anagnostopoulos G.C, I. Louri, P. Marhavilas, and E.T.Sarris, “Jovian periodicitie (~10h, ~40 min) on Ulysses’ Distant Jupiter Encounter observations arround the Halloween CIR Events”, doi:10.1016/j.asr.2008.09.024, Advances in Space Research, 43, 573-581, 2009.

II.17.   Marhavilas P.K., “Risk Estimation in the Greek Constructions’ Worksites by using a Quantitative Assessment Technique and Statistical Information of Occupational Accidents”, Journal of Engineering Science and Technology Research (JESTR), Vol. 2, Issue 1, p.p. 51-55, ISSN 1791-2377, 2009. (www.jestr.org)

II.18.   Μαρχαβίλας Π.Κ., Δ. Κουλουριώτης, και Β. Γεμενή, “Μέθοδοι Ανάλυσης και Εκτίμησης της Επικινδυνότητας στους Χώρους Εργασίας: Ανασκόπηση της Διεθνούς Βιβλιογραφίας”, Υγεία και Εργασία, Επιστημονική Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος, Τόμος 1, Τεύχος 1, σελίδες 21-34, 2010.

II.19.   Marhavilas P.K. and E.T.Sarris, “Study of high-beta supra-thermal plasma events in the vicinity of magneto-hydrodynamic shock-waves”, Journal of Engineering Science and Technology Research (JESTR), Vol. 3, Issue 1, p.p. 157-161, ISSN 1791-2377, 2010. (www.jestr.org)

II.20.   Marhavilas P.K., D.E. Koulouriotis, C. Mitrakas, “On the development of a new hybrid risk assessment process using occupational accidents’ data: Application on the Greek Public Electric Power Provider”, DOI 10.1016/j.jlp.2011.05.010, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Elsevier, vol 24, issue 5, pp. 671-687, 2011.

II.21.   Marhavilas P.K. and E.T.Sarris, “Survey of high-beta superthermal plasma events in the interplanetary medium as observed by Ulysses, throughout its mission lifetime (1990-2009)”, DOI 10.1109/TPS.2011.2138164, IEEE Transactions on Plasma Science, Vol 39 , Issue 6, part 2, p.p. 1516-1543, 2011.

ΙΙ.22.  Marhavilas P.K., D.E. Koulouriotis and V. Gemeni, “Risk Analysis and Assessment Methodologies in the Work Sites: On a Review, Classification and Comparative Study of the Scientific Literature of the Period 2000-2009”, DOI: 10.1016/j.jlp.2011.03.004, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, ISSN 0950-4230, vol 24, issue 5, pp. 477-523, 2011.
Top cited paper for 2011 and 2012

ΙΙ.23.   Marhavilas P.K. and D.E. Koulouriotis, “A combined usage of stochastic and quantitative risk assessment methods in the worksites: Application on an electric power provider”, DOI: 10.1016/j.ress.2011.09.006, Reliability Engineering & System Safety, Elsevier, 97(1), pp.36-46, 2012.

II.24.   Marhavilas P.K., D.E. Koulouriotis, “Developing a new alternative risk assessment framework in the work sites by including a stochastic and a deterministic process: a case study for the Greek Public Electric Power Provider”, DOI:10.1016/j.ssci.2011.10.0006, Safety Science, Elsevier, vol. 50, issue 3, pp.448-462, 2012.

ΙΙ.25.   Marhavilas P.K. and D.E. Koulouriotis, “The Stochastic Behavior of a Single-Component Occupational Health and Safety System in Association with the Deterministic Risk Assessment in the Work Sites: A Case Study for the Simultaneous Application of FTA and TRF techniques in Industry”, pp. 51-56, Chapter 3, Book: “Risk Management for the Future-Theory and Cases”, INTECH Open Access Publisher, ISBN 979-953-307-232-5, edited by Dr. Jan Emblemsvag, 2012.

ΙΙ.26.   Marhavilas P.K., “Solar cycle and latitude dependence of high-beta suprathermal plasma conditions in interplanetary space between 1.3 and 5.4 AU”, Advances in Space Research, Elsevier, doi: 10.1016/j.asr.2012.02.011, vol. 49, issue 9, pp. 1333-1347, 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.2012.02.011

II.27.   Anagnostopoulos G.C., I. Karanikola, P.K. Marhavilas, and E. Sarris, The large-scale energetic ion layer in the high latitude Jovian magnetosphere as revealed by Ulysses/HI-SCALE cross-field intensity-gradient measurements, Planetary and Space Science, Elsevier, doi: 10.1016/j.pss.2012.05.010, vol. 69, pp. 1-17, 2012. http://arxiv.org/abs/1203.6446, http://dx.doi.org/10.1016/j.pss.2012.05.010

II.28.   Marhavilas P.K., D.E. Koulouriotis and S.H. Spartalis, “Harmonic Analysis of Occupational-Accident Time-Series as a Part of the Quantified Risk Evaluation in Worksites: Application on Electric Power Industry and Construction Sector”, Reliability Engineering & System Safety, Elsevier, doi:10.1016/j.ress.2012.11.014, vol. 112, pp. 8-25, 2013. (http://dx.doi.org/10.1016/j.ress.2012.11.014)

II.29.   Anagnostopoulos G.C., I. Karanikola, and P.K. Marhavilas, The ~10 hour modulation of the relativistic electron spectrum as a result of the periodic motion of the Jovian outer magnetosphere layer: Ulysses observations, Planetary & Space Science, Elsevier, doi:10.1016/j.pss.2013.04.003, vol. 84, pp. 28-36, 2013 (http://dx.doi.org/10.1016/j.pss.2013.04.003)  

II.30.   Marhavilas P.K., D.E. Koulouriotis and C. Mitrakas, “Fault and Event-Tree techniques in occupational health-safety systems-Part I: Integrated risk-evaluation scheme”, Environmental Engineering and Managemenet Journal, 13, 8, 2097-2108, 2014a. (http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/)

II.31.   Marhavilas P.K., D.E. Koulouriotis and C. Mitrakas, “Fault and Event-Tree techniques in occupational health-safety systems-Part II: Statistical analysis”, Environmental Engineering and Managemenet Journal, 13, 9, 2371-2386, 2014b. (http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/)

II.32.   Marhavilas P.K., Malandraki O., Anagnostopoulos G.C, “Survey of caveats in low-energy particles measurements: HI-SCALE/Ulysses and EPAM/ACE Instruments”, Planetary and Space Science, doi:10.1016/j.pss.2015.06.010, vol. 117, pp. 192-206, 2015.

II.33.  Marhavilas P.K., D. E. Koulouriotis, and K. Voulgaridou, “Development of a quantitative risk assessment technique and application on an industry’s worksite using real accidents’ data,” Scientific Journal of Hellenic Association of Mechanical and Electrical Engineers, vol. 416, pp. 14–20, 2009.

Μαρχαβίλας Π.Κ., Δ. Κουλουριώτης, Κ. Βουλγαρίδου, “Ανάπτυξη τεχνικής ποσοτικής εκτίμησης της επικινδυνότητας και εφαρμογή σε βιομηχανία με χρήση καταγεγραμμένων στοιχείων ατυχημάτων”, Δελτίο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τεύχος 416, σελ. 14-20, Ιανουάριος 2009.

II.34.  Βρούντας Π., Μαρχαβίλας Κ.Π., “Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στα Τεχνικά Έργα με Χρήση Ποσοτικών Τεχνικών και Στατιστικών Στοιχείων Ατυχημάτων”, Περιοδικό Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας, ΕΛΙΝΥΑΕ, Τεύχος 70 (Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2017), σελ.16-18 & 31-33, 2017. (www.elinyae.gr)

II.35.   Marhavilas P.K., Vrountas P.T., “Risk Assessment in the Constructions Sector of EU Countries: Application of a Methodological Framework using Quantitative Techniques and Occupational Accidents’ Data throughout the period 1996-2011”, Journal of Engineering Science and Technology Research (JESTR), ISSN 1791-2377, Vol. 11, Issue 1, p.p. 66-73, 2018.

II.36.   Marhavilas P.K., D. Κoulouriotis, Ι. Νikolaou and S. Τsotoulidou, “International Occupational Health and Safety Management-Systems Standards as a Frame for the Sustainability: Mapping the Τerritory”, MDPI Sustainability, section: Sustainable Engineering and Science, Special Issue: Circular Economy, Ethical Funds, and Engineering Projects, Sustainability, 10(10), 3663; doi:10.3390/su10103663, 2018.

II.37.   Koulinas G.K., Marhavilas P.K., Demesouka O.E., Vavatsikos A.P., Koulouriotis D.E., “Risk Analysis and Assessment in the worksites using the Fuzzy-Analytical Hierarchy Process and a Quantitative Technique – A case study for the Greek Construction sector”, Safety Science, Elsevier, Volume 112, pp. 96-104, February 2019, https://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.10.017

II.38.   Koulinas G.K., Demesouka O.E., Marhavilas P.K., Vavatsikos A.P., Koulouriotis D.E., “Risk Assessment Using Fuzzy TOPSIS and PRAT for Sustainable Engineering Projects”, MDPI Sustainability, section: Sustainable Engineering and Science, Special Issue: Circular Economy, Ethical Funds, and Engineering Projects, Sustainability, 11 (3), 615; doi: doi:10.3390/su11030615, 2019.

II.39.   Marhavilas P.K., M.Filippidis, G.K. Koulinas, D.E. Koulouriotis, “The integration of HAZOP study with risk-matrix and the analytical-hierarchy process for identifying critical control-points and prioritizing risks in industry – A case study”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, vol. 62 (103981), November 2019. https://doi.org/10.1016/j.jlp.2019.103981

II.40.   Marhavilas P.K., M.Filippidis, G.K. Koulinas, D.E. Koulouriotis, “An expanded HAZOP-study with Fuzzy-AHP (XPA-HAZOP Technique): Application in a sour crude-oil processing plant”, Safety Science, vol. 124 (104590), April 2020. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.104590 

II.41.   Marhavilas P.K., M.Filippidis, G.K. Koulinas, D.E. Koulouriotis, “A  HAZOP with MCDM Based Risk-Assessment Approach: Focusing on the Deviations with Economic/Health/Environmental Impacts in a Process Industry”, MDPI Sustainability, section: Sustainable Engineering and Science, Special Issue: Decision Support Systems and Knowledge Management for Sustainable Engineering, Sustainability 2020, 12(3), 993; https://doi.org/10.3390/su12030993

II.42.   Marhavilas P.K., M. Tegas, G.K. Koulinas, D.E. Koulouriotis, “A Joint Stochastic/Deterministic Process with Multi-Objective Decision Making Risk-Assessment Framework for Sustainable Constructions Engineering Projects—A Case Study”, MDPI Sustainability, section: Sustainable Engineering and Science, Special Issue: Decision Support Systems and Knowledge Management for Sustainable Engineering, Sustainability 2020, 12 (10), 4280; https://doi.org/10.3390/su12104280

II.43.  Marhavilas P.K., Chrysi Petkeli, D.E. Koulouriotis, “Risk Acceptance Criteria in Occupational Health & Safety Risk-Assessment Approaches – The State of the Art through a Literature Review”, submitted in MDPI Sustainability, section: Sustainable Engineering and Science, Special Issue: Decision Support Systems and Knowledge Management for Sustainable Engineering, Sustainability 2020, 12(3), 993; https://doi.org/10.3390/su12030993

ΙIΙ. Δημοσιευμένες εργασίες σε Επιστημονικά Περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με κριτές (Refereed Journals) μετά από Πρόσκληση του Εκδότη (invited)

III.1.    Marhavilas, P.K., E.T. Sarris and G.C. Anagnostopoulos, “Elaboration and analysis of Ulysses’ observations, in the vicinity of a magnetohydrodynamic shock”, The EGGS Newsletter & Information Service of the E.G.S. Issue #8, pp. 23-29, June 2004. (http://www.the-eggs.org/)

III.2.    Marhavilas, P.K., “The Space Environment and its Impact on Human Activity”, CSEG RECORDER, Journal of the “Canadian Society of Exploration Geophysicists”, p.p. 41-50, December 2004. (www.cseg.ca)

III.3.   Μαρχαβίλας Κ. Παναγιώτης, “Ανάλυση και αξιολόγηση μετρήσεων Η-Μ ακτινοβολίας από μετασχηματιστές στον βιομηχανικό εργασιακό χώρο. Συγκριτική παρουσίαση προτύπων για τον περιορισμό της έκθεσης σε Η-Μ ακτινοβολία”, Περιοδικό Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας, ΕΛΙΝΥΑΕ, Τεύχος 25, σελ. 15-18 & 23-27, Ιανουάριος 2006. (www.elinyae.gr)

III.4.    Μόνιμη Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας του ΤΕΕ Θράκης (Ηλιάδης Κ., Κάζη Μ., Μαρχαβίλας Π., Μελίδης Ι., Μπόζη Κ., Παυλίδης Σ.) , “Ο θόρυβος στην εργασία. Καταπολεμείστε το Θόρυβο”, Θράκης Tεχνικά, Εκδοση ΤΕΕ Θράκης, Τεύχος 5, σελ. 20-21, 2005.

III.5.    Μαρχαβίλας Κ. Παναγιώτης, “Θεσπισμένα πρότυπα για τον περιορισμό της έκθεσης σε Η-Μ ακτινοβολία και εφαρμογή στην αξιολόγηση μετρήσεων ακτινοβολίας από μετασχηματιστές, στους βιομηχανικούς εργασιακούς χώρους”, Θράκης Tεχνικά, Εκδοση ΤΕΕ Θράκης,Τεύχος 6, σελ. 6-11, 2006.

III.6.    Μαρχαβίλας Κ. Παν., “Μελέτη Μαγνητοϋδροδυναμικών Κρουστικών Κυμάτων -Ανάλυση του Μηχανισμού Επιτάχυνσης Φορτισμένων Σωματιδίων SDA λόγω Ολίσθησης σε MHD Κρουστικά Κύματα”, έγινε δεκτό για δημοσίευση, Περιοδικό Επιθεώρηση Φυσικής, 2007.

III.7.    Marhavilas, P.K., “The stormy Sun affecting the human life and the technology”, The EGGS Newsletter & Information Service of the E.G.S. Issue 19, pp. 13-21, March 2007. (http://www.the-eggs.org/)

III.8.    Μαρχαβίλας Κ. Παν., “Εργονομικές Διευθετήσεις και Πρότυπα Ασφάλειας για Α.Μ.Ε.Α. στους Δημόσιους Χώρους”, Δελτίο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιο Θράκης, Νο 16, σελ. 4-15, 2007.

III.9.    Μαρχαβίλας Π.Κ., “Επίδραση των Φυσικών Παραγόντων στο Εργασιακό Περιβάλλον: Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία, Θόρυβος, Φωτισμός, Θερμικές Συνθήκες”, Ηλεκτρονικό Περιοδικό “Ανάξαρχος” του Τμήμ. Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ, Τεύχος 5, 2007 (http://diocles.civil.duth.gr/links/home/periodiko/index.html, http://www.emichanikos.gr/downloads)

III.10.   Μαρχαβίλας Κ. Παναγιώτης, “Σύγκριση αρμοδιοτήτων Υπευθύνου Tεχνικής Eπίβλεψης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και Τεχνικού Ασφαλείας – Ερμηνευτική προσέγγιση του Β.Δ. 16/17.03.50 & Ν.1568/1985”, Θράκης Tεχνικά, Εκδοση ΤΕΕ Θράκης, Τεύχος 18, σελ. 26-28, 2009.

IV. Δημοσιευμένες εργασίες σε Τόμους Πρακτικών (PROCEEDINGS)   εθνικών και διεθνών συνεδρίων & σε ειδικούς Τόμους (SPECIAL VOLUMES) με κριτές (Refereed)

IV.1.    Ε. Σαρρής, Ν. Πασχαλίδης, Π.Κ. Μαρχαβίλας, Κ.Χ. Καλαϊτζίδης και Φ.Χ. Τροχούτσος, "Σχεδιασμός και Υλοποίηση των Αναλογικών Ηλεκτρονικών των Πειραματικών Διατάξεων Ανίχνευσης Σωματιδίων DOK-2  και  DOK-S της Διαστημικής Αποστολής INTERBALL του INTERCOSMOS", Πρακτικά Β' Πανελλήνιου Συμπόσιου με θέμα: ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ  ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ,   ΒΑΣΙΚΗ   ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, Σελ. 539-546, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη 26-29 Απριλίου 1993.

IV.2.   Β.Α. Χαμηλάκης, Χ.Θ. Βαϊδάνης, Ε. Σαρρής, Π.Κ. Μαρχαβίλας και Κ.Χ. Καλαϊτζίδης, ‘’Υλοποίηση Συστήματος Μνήμης Προσωρινής Αποθήκευσης για Επιστημονικά Πειράματα, της Διαστημικής Αποστολής MARS’94’’, Πρακτικά Β’ Πανελλήνιου Συμπόσιου με θέμα: ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ  ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ, ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, Σελ. 567-573, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη 26-29 Απριλίου 1993.

IV.3.   Marhavilas, P.K., Sarris, E.T., Trochoutsos, P.C., Kassotakis G., Distinct Shock Acceleration Processes: ULYSSES observations, Proceedings, p.p 385-388, 25th International Cosmic Ray Conference, Durban, S. Africa, 28 July-8 August 1997. http://kuspa1.phsx.ukans.edu:8000/~tizby/ulypubs-main.html http://cdsweb.cern.ch/record/861048 (CERN Document Server)

IV.4.   Sidiropoulos, N.F., Marhavilas, P.K., Sarris, E.T., Trochoutsos, P.C., Simultaneous Observations of SEP events by the ULYSSES and IMP-8 S/C, Proceedings, p.p. 285-288, 25th International Cosmic Ray Conference, Durban, S. Africa, 28 July-8 August 1997. http://kuspa1.phsx.ukans.edu:8000/~tizby/ulypubs-main.html

IV.5.   Marhavilas, P.K., Sarris, E.T., G.C. Anagnostopoulos, Solar energetic electrons propagation in converging interplanetary magnetic structures by Ulysses (event of day 081, 1995), Proceedings of the 5th Hellenic Astronomical Conference, Crete 20-22 Sep 2001, organized by the Hellenic Astronomical Society (HEL.A.S.) under the agis of the University of Crete, Jan. 2002.

IV.6.   Marhavilas, P.K., E.T. Sarris and G.C. Anagnostopoulos, “Distinct shock acceleration processes - Calculation of the width L and amplitude A of shocks with surface ripples by using measurements of the Ulysses spacecraft”, Proceedings of The 12th International Conference on Mechanics in Medicine and Biology (ICMMB-12), Paper #19, Lemnos, (9-13 Sep 2002), 2004.

IV.7.   Marhavilas, P.K., E.T. Sarris, and G.C. Anagnostopoulos “Solar energetic electrons propagation in converging interplanetary magnetic structures by Ulysses”, Proceedings of The 12th International Conference on Mechanics in Medicine and Biology (ICMMB-12), Paper #24, Lemnos, (9-13 Sep 2002), 2004.

IV.8.   Μαρχαβίλας Π.Κ., Δ. Κουλουριώτης, Κ. Βουλγαρίδου, “Ανάπτυξη τεχνικής ποσοτικής εκτίμησης της επικινδυνότητας και εφαρμογή σε βιομηχανία με χρήση καταγεγραμμένων στοιχείων ατυχημάτων”, Εργασία Β006, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πρακτικά CD-ROM (ISBN: 978-960-89776-1-7), Αθήνα, 16-18/5/ 2007. (www.psdmh.gr)

IV.9.   Marhavilas P.K., D.E. Koulouriotis, C. Mitrakas “A new approach to risk assessment using a combined qualitative-quantitative evaluation technique with real accidents’ data: application on an electric power provider industry”, Proceedings, 20th National onference of the Hellenic Operational Research Society (HELORS), Spetses 19-21/6/2008, p.p. 1261-1274, 2008.
http://20eeee.teipir.gr/LotusQuickr/eeee/Main.nsf/h_Toc/5034af9e29432719c225738c0050e23a/?OpenDocument

IV.10.   Marhavilas P.K., E.T.Sarris and G.C. Anagnostopoulos “Occurrence of high-beta superthermal plasma events in the close environment of Jupiter’s bow shock as observed by Ulysses”, in: "Modern Challenges in Nonlinear Plasma Physics: a Festschrift Honoring the Career of Dennis Papadopoulos", D. Vassiliadis, S.F. Fung, X. Shao, I.A. Daglis, and J.D. Huba (eds.), AIP Conference Proceedings 1320, pp.43-47, American Institute of Physics, Melville, NY, 2010. http://proceedings.aip.org/

IV.11.   Βρούντας Π., Μαρχαβίλας Κ.Π., “Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στα Τεχνικά Έργα με Χρήση Ποσοτικών Τεχνικών και Στατιστικών Στοιχείων Ατυχημάτων”, Επιστημονικό Δελτίο Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Τεύχος 3, σελ. 4-8, 2017. (http://eeyem.eap.gr/sstbulletin/el)

V. Δημοσιευμένες Περιλήψεις Εργασιών (Abstracts) σε Επιστημονικά Περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με κριτές (Refereed)

V.1.     Sarris E.T., G.C. Anagnostopoulos, S.M. Krimigis, and P. Marchavilas, Ulysses Observations of Energetic Particles at Jupiter’s Bow Shock, EOS, Vol. 75, No. 44, p. 526, 1994.

V.2.     Anagnostopoulos G.C., S.M. Krimigis, E.T. Sarris, P. K. Marchavilas, A. Balogh and M. Daugherty, Fine Time Structure of Energetic (E>50 KeV) Ion Profiles Observed Upstream from Jupiter’s Bow Shock, EOS, Vol. 76, No 17, p. 259, 1995.

V.3.     Anagnostopoulos G.C., E.T. Sarris, P. Marchavilas, and S.M. Krimigis, Ulysses’ Observations of Energetic Charged Particles Upstream and Downstream from Jupiter’s Bow Shock, EGS Newsletter (EGS, XX General Assemply), No 54, p. 141, Hamburg, Germany, 1995.

V.4.    Marhavilas, P.K., G.C. Anagnostopoulos and E.T. Sarris, “On a systematic spectral variation of energetic ions in the Jovian magnetosphere: HI-SCALE/ ULYSSES observations”, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 13946, 2003.

V.5.     Anagnostopoulos, G.C., I. Karanikola, P.K. Marhavilas, Sources of energetic (>50 keV) ion events observed by Ulysses in the Jovian magnetosheath, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 13951, 2003.

V.6.    Marhavilas, P.K., E.T. Sarris, and G.C. Anagnostopoulos “Solar energetic electrons propagation in converging interplanetary magnetic structures by Ulysses” Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, 05007, Sref-ID:1607-7962/gra/EGU04-A-05007, 2004.

V.7.     Anagnostopoulos G.C., I. Louri , P. Marchavilas , G. Fronis (1) and E.T. Sarris, Low Energy (≥40 keV) Ions and Electrons of possible Jovian origin in the outer Heliosphere (Ulysses) and near Earth (ACE) between days 290/2003 – 90/2004, Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, 05007, Sref-ID:1607-7962/gra/EGU07-A-10357, 2007.

VI. Δημοσιευμένες εργασίες σε Τόμους Πρακτικών (PROCEEDINGS) διεθνών Workshops με κριτές (Refereed)

VI.1.   Marhavilas P.K., “Shock acceleration events: fine structure (analysis of the D256-1992 UT event)”, Proceedings, Meeting of HI-SCALE experiment members of ULYSSES spacecraft (Team Meeting #21), Chios 16-17 Sep 1996.

VI.2.  Marhavilas P.K., G.C. Anagnostopoulos and E.T. Sarris, “Periodic signals in Ulysses’ energetic particle events upstream and downstream from the Jovian bow shock”, Proceedings, Meeting of HI-SCALE experiment members of ULYSSES spacecraft (Team Meeting #29), Xanthi 27-29 Sep 2000.

VI.3.  Sarris E.T. and Marhavilas P.K., “High-β superthermal particle events on ULYSSES: 1990-2006”, Proceedings, Final Team Meeting of HI-SCALE experiment of ULYSSES spacecraft (Final Team Meeting), held at the Belmont Conference Center, Elkridge, MD, USA, Sept.30-Oct. 2, 2009.

Δημοσιεύσεις Σ. Παπαντωνόπουλου

ΙΙ. Δημοσιευμένες εργασίες  σε Επιστημονικά Περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με κριτές (Refereed Journals)

E.C. Alexopoulos, Z. Kavadi, G. Bakoyiannis & S. Papantonopoulos. Subjective risk assessment and perception in the Greek and English bakery industries. Journal of Environmental and Public Health, Vol. 2009, Article ID 891754.

S. Papantonopoulos and G. Salvendy. Analytic Cognitive Task Allocation: a decision model for cognitive task allocation. Theoretical Issues in Ergonomic Science, Vol. 9 (2), 155–185, (2007).

S. Papantonopoulos. How system designers think: a study of design thinking in Human Factors Engineering. Ergonomics, Vol. 47 (14), 1528-1548, (2004).

S. Papantonopoulos. System design in normative and actual practice: a comparative study of cognitive task allocation in Advanced Manufacturing Systems. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Vol. 14 (2), 181–196, (2004).