Εργαστήριο Εργονομίας και Ασφάλειας της Εργασίας

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Γενικές Πληροφορίες

Έτος ίδρυσης:
2015

ΦΕΚ ίδρυσης και κανονισμός λειτουργίας: 
838/14-5-2015 τ. Β’

Το εργαστήριο Βιομηχανικής Παραγωγής: «...καλύπτει εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της εργονομικής ανάλυσης εργασίας, του σχεδιασμού του εργασιακού περιβάλλοντος, της επικοινωνίας ανθρώπου - μηχανής, της ασφάλειας της εργασίας και των συστημάτων, καθώς και της εκτίμησης της διακινδύνευσης/επικινδυνότητας. 

Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, καθώς και άλλων τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ΦΕΚ 838/14-5-2015 τ. Β’.

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

4. Τη διεξαγωγή έρευνας στα αντικείμενα του άρθρου 1 του ΦΕΚ 838/14-5-2015 τ. Β’.

5. Τη συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, κοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και τη συμβολή του Εργαστηρίου στη μελέτη προβλημάτων ανάπτυξης της Χώρας.

6. Την παροχή υπηρεσιών, κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

Ανακοινώσεις:

Δεν υπάρχουν γεγονότα προς το παρόν.

Δεν υπάρχουν γεγονότα προς το παρόν.

Εργαστηριακά Μαθήματα

Το Εργαστήριο υποστηρίζει το διδακτικό έργο του ΠΠΣ του Τμήματος Μηχ. Παραγωγής και Διοίκησης και του ΠΜΣ Διοίκηση Καινοτομίας Τεχνολογίας και Επιχειρήσεων.

Προπτυχιακά μαθήματα:

       Σχεδιασμός Προϊόντων (https://eclass.duth.gr/courses/TME237/)

       Σχεδιασμός Υπηρεσιών (Service Design) (https://eclass.duth.gr/courses/TME283/)

       Νοητική Εργονομία και Διαδραστικός Σχεδιασμός (https://eclass.duth.gr/courses/TME289/)

       Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (https://eclass.duth.gr/courses/TME274/)

       Διαχείριση Ασφάλειας & Υγιεινής της Εργασίας (https://eclass.duth.gr/courses/TME245/)

       Στοιχεία Δικαίου & Τεχνικής Νομοθεσίας (https://eclass.duth.gr/courses/TME247/)

       Στοχαστικές Διεργασίες (https://eclass.duth.gr/courses/TME157/)

Μεταπτυχιακά μαθήματα (ΠΜΣ Διοίκηση Καινοτομίας Τεχνολογίας και Επιχειρήσεων):

       Σχεδιασμός, Μάρκετινγκ και Διοίκηση Υπηρεσιών

       Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

       Ασφάλεια Συστημάτων και Διαχείριση Κινδύνων

Βιβλία